Pla Igualtat 2021

El 14 de gener, ha entrat en vigor, el Real Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball Aquest Real decret publicat el passat 14 d’octubre en el Boletín Oficial del Estado número 272, en la seua disposició final 3a, preveia una entrada en vigor als tres mesos de la seua publicació en el Boletín Oficial del Estado : 14 de gener 2021.

Llegír més