Skip to content

‘La Via Valenciana’ d’Ernest Lluch

L’any 1976, Ernest Lluch, aleshores jove professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, publicava un llibre cabdal, dels que desborden els àmbits estrictament acadèmics, i amb un títol força suggeridor: La via valenciana (Afers).

Les diferents parts del llibre comparteixen línies comunes de recerca i objectius interpretatius. Es tracta de l’obra d’un economista català que ha volgut inserir-se cordialment dins la societat valenciana, i que gaudeix d’un tarannà intel·lectual obert a noves experiències i lectures. Entre aquestes figuren les d’una ampla varietat de articles d’investigació i monografies, freqüentment locals, d’universitaris valencians del moment, –geògrafs i historiadors principalment, amb alguns joves economistes–, que acompanyen dins l’obra les cites dels grans noms de la història del pensament econòmic, –la disciplina acadèmica de Lluch.L’obra es una col·lecció d'assaigs. Els primers comencen per explicar perquè el País Valencià va restar al marge de la Primera Revolució Industrial, i donen raó de l’enfonsament d’una manufactura com la sedera que havia semblat promissòria al segle XVIII. Son els temes abordats a “La marginació de la Revolució Industrial i la propietat de la terra” i “Economia i ideologia a la indústria sedera”. A continuació a “L’aristocràcia financera i especulativa i la burgesia valenciana” es documenta la reticent actitud envers la industria per part de les capes socials dominants a València des de la Restauració borbònica fins a la guerra civil, i la seua relació amb els canvis enregistrats per les bases productives de la societat valenciana. Finalment hi ha la voluntat de copsar, amb les eines de la història comparada i de la teorització econòmica, el caràcter peculiar de la industrialització valenciana, els seus orígens i les causes que definitivament acabaren consolidant-la després de 1959, una fita clau perquè representa la sortida de l’autarquia econòmica del primer franquisme. Son els temes de “Models i ideologies d’industrialització”.

Llegir més: https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/41913/via-valenciana-dernest-lluch