Skip to content

Cultura destina 700.000 euros per a comprar llibres en biblioteques municipals i agències de lectura

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la seua convocatòria anual per a l’adquisició de material bibliogràfic de biblioteques i agències de lectura pública de les entitats locals de la Comunitat Valenciana dotada amb 700.000 euros.

Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 100 %, de les despeses ocasionades en l’adquisició de material bibliogràfic. Es poden subvencionar les despeses següents: llibres (en format tradicional i electrònic), materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica com ara documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic, revistes, obres de referència, material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura i desenvolupament de serveis d’extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines). Al contrari, queden exclosos d’aquestes ajudes la premsa diària, butlletins oficials i els llibres publicats amb anterioritat a 1958.

Almenys un 30 % de la quantia sol·licitada per l’interessat en concepte de subvenció ha de correspondre a l’adquisició de material bibliogràfic en valencià.

Poden sol·licitar subvencions totes les entitats locals valencianes titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també poden sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana,

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.