Associar-se

La pertinença a aquesta entitat col•lectiva, que entén com a fonamental en el seu quefer associatiu la informació i l’assistència tècnica, comercial, econòmica i jurídica referida a l’edició, permet participar en activitats adscrites a programes de:

INSTRUCCIONS PER A ASSOCIAR-SE

Quí pot ser membre de l’Associació?

Podran formar part de l’Associació com a membres de ple dret les editorials, persones físiques o jurídiques que habitualment editen llibres o publicacions periòdiques en qualsevol suport i accepten els Estatuts de l’Associació (article 5é). Suposem que en el moment de sol·licitar l’alta us heu llegit els Estatuts, els quals s’han de respectar i acceptar des del moment en que es produeix l’aprovació de l’alta.

Documentació que cal aportar

Per realitzar la proposta d’alta a l’Associació d’Editors del País Valencià cal formalitzar-la amb una carta de presentació tot adjuntant la documentació que se us demana seguidament: Heu d’emplenar el Formulari d’Inscripció i la Butlleta de Domiciliació Bancària. Cal que adjunteu un Catàleg dels llibres que heu editat fins ara; i a fi de conèixer el vostre epígraf fiscal i determinar la vostra quota adjuntareu una: fotocòpia de l’Alta de l’IAE i de l’Impost sobre Societats de l’últim exercici.

Les quotes

La quota única d’ingrés s’ha establert en l’import de la quota anual mínima vigent. La quota anual es fixa objectivament i ponderada amb la producció editorial i la facturació de cada empresa, (a determinar en el moment de donar-se d’alta segons criteris establerts). S’emeten els rebuts semestralment, i el primer rebut serà proporcional al període del semestre en curs en què us doneu d’alta.

 

Aprovació

Una vegada estudiada aquesta documentació per la Junta Directiva, se us comunicarà l’aprovació o denegació de la proposta, així com la quota que us haurà estat assignada en cas de ser l’alta favorable. L’alta no serà definitiva fins que no compte amb la ratificació de l’Assemblea General.